Medlemmer

 
Medlems Info siden ønsker Buøy Båtforening skal være en side hvor medlemmer skal få informasjon.

Medlemskap

Kort utdrag a vedtektene

  • Alle medlemmer har de rettigheter og forpliktelser som foreningens ordinære årsmøte til enhver tid måtte bestemme.

 

  • Stemmerett har alle medlemmer over 17år. Medlemmer under 17 år har adgang til alle foreningens møter og tilstelninger, med mindre styret av særlige grunner bestemmer noe annet.

 

  • Søknad om opptakelse skjer skriftlig. Opptakelse avgjøres av styret. Ved opptakelsen skal medlemmet tilstilles ett eksemplar av foreningens vedtekter. De nye medlemmer har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Medlemskontingentens størrelse fastsettes av årsmøte kommende år.

 

  • Medlemskontingent og festeavgift for båt skal være betalt innen 1. mars hvert år. Ved for sen betaling påløper et gebyr stort fastsatt av årsmøte.Er betaling, inklusive gebyr, ikke mottatt innen 1. April samme år, vil medlemskapet automatisk bli strøket, med tap av eventuell båtplass. Det skal varsles om slik stryking av medlemskap pr. rekommandert brev hvor det opplyses om tidsfrist for eventuell fjerning av båt fra havnen. Dog kan man søke styret om utsettelse av betaling.

     

  • Utmeldelse skjer skriftlig av styret. Alle forpliktelser må være ordnet innen vedkommende ansees utmeldt.

 

  • Såfremt et medlem handler mot foreningens vedtekter, eller ved sin opptreden skader foreningens formål, kan vedkommende ekskluderes. Eksklusjon foretas av medlemsmøte etter innstilling fra styret. Vedkommende må på forhånd varsles om å være tilstede på møtet, liksom det må gis ham adgang til på forhånd å forklare seg for styret. For øvrig henvises til vedtektenes bilag 1. "Havne reglement for de kommunale båthavner". (Vedtatt i bystyret den 19. oktober 1970).